ஆசிரியரின் படைப்புகள்

ஆசிரியரின் படைப்புகள்

மொழி ஆய்வு நூல்கள்

  1. தமிழ் எழுத்துக்களில் சில சீர்திருத்தங்கள் – பகுதி – 1 (ஆய்வு நூல்)
  2. தமிழ் எழுத்துக்களில் சில சீர்திருத்தங்கள் – பகுதி – 2 (ஆய்வு நூல்)
  3. தமிழ் எழுத்துக்களின் மறுமலர்ச்சிகள் – 2008 (ஆய்வு நூல்)

சமூக சீர்திருத்த நூல்கள்

  1. ஊமையின் உரிமைக்குரல் (பெரியார் சிந்தனைகள்)
  2. மடமையில் மாண்டிடும் மனிதன் (பெரியார் சிந்தனைகள்)
  3. உழவனைப் பாடுகிறேன் (கவிதை)
  4. எழுத்திடு தமிழா! (பெரியார் சிந்தனைகள்)